Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Offerte: alle aanbiedingen van Eckhardt Fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
 • Opdracht: de dienst of het product dat door Eckhardt Fotografie geleverd zal worden.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 • Aw: Auteurswet 1912
Artikel 2. Toepassing
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Eckhardt Fotografie en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten voor wat betreft opdrachten op het gebied van fotografie.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Eckhardt Fotografie slechts bindend indien en voor zover deze door Eckhardt Fotografie uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor bestellingen en leveringen van onze webshop, alsmede boekingen en annuleringen van onze workshops, gelden de Algemene Voorwaarden Webshop.
Artikel 3. Aanbod
 1. Eckhardt Fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Eckhardt Fotografie.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Eckhardt Fotografie zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Eckhardt Fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Eckhardt Fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Eckhardt Fotografie is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
Artikel 5. Cadeaubonnen
 • Eckhardt Fotografie biedt alleen gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 • Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 • Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
 1. Eckhardt Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Eckhardt Fotografie gebruikelijk werkt.
 2. Eckhardt Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Eckhardt Fotografie zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. Eckhardt Fotografie levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Eckhardt Fotografie en kan extra kosten met zich meebrengen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 5. Opdrachten worden door Eckhardt Fotografie uitgevoerd op alle dagen van de week echter nimmer voor 08.00 uur en niet later dan 23.00 uur mits nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
Artikel 7. Artistieke fotografie
 1. Een opdrachtgever voor een artistieke fotoshoot dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Bij twijfel zal door Eckhardt Fotografie om een legitimatie worden gevraagd.
 2. Eckhardt Fotografie zal tijdens een artistieke fotoshoot alle discretie in acht nemen die redelijkerwijs van een fotograaf verwacht mag worden.
 3. Eckhardt Fotografie zal het werk van een artistieke fotoshoot nadrukkelijk alleen beschikbaar stellen aan de opdrachtgever.
 4. Indien Eckhardt Fotografie (een deel) van het werk wil gebruiken voor promotie of andere publicatie kan dit alleen na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
 5. Eckhardt Fotografie zal het werk van een artistieke fotoshoot zodanig digitaal beveiligen dat inbreuk en/of misbruik redelijkerwijs tot een minimum gereduceerd wordt.
Artikel 8. Ontwerp
 1. Fotoboeken en andere producten worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Eckhardt Fotografie ontworpen.
 2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat foto selectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
 3. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de fotobestanden, maximaal 4 weken de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan Eckhardt Fotografie door te geven. Na deze periode zal Eckhardt Fotografie zonder overleg een selectie maken.
 4. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
 5. Twee weken na gevraagde wijzigingen legt Eckhardt Fotografie een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
 6. Eckhardt Fotografie laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.
Artikel 9. Levering
 1. Eckhardt Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 2 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
 3. Digitale fotobestanden van een enkele fotoshoot worden uiterlijk 7 werkdagen na de fotoshoot digitaal aan de opdrachtgever geleverd.
 4. Digitale fotobestanden van een bruidsreportage worden binnen 6 weken na de bruiloft in deelleveringen opgeleverd.
 5. Eckhardt Fotografie maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 6. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
Artikel 10. Vergoeding
 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Eckhardt Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Eckhardt Fotografie een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat Eckhardt Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Eckhardt Fotografie dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 5. Alle door Eckhardt Fotografie genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen of nadrukkelijk is vermeld.
Artikel 11. Betalingsvoorwaarden
 1. Eckhardt Fotografie zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenminste 50% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een eenmalige herinnering gestuurd zonder extra kosten met een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.
 5. Bij geen reactie op de eenmalige herinnering door de opdrachtgever wordt het totaalbedrag vermeerderd met de wettelijke incassokosten van 15% het factuurbedrag met een wettelijk minimum van € 40,-.
Artikel 12. Annulering en opschorting
 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Eckhardt Fotografie, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Eckhardt Fotografie gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Eckhardt Fotografie 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Eckhardt Fotografie niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal Eckhardt Fotografie indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Eckhardt Fotografie zoals vermeld in Art. 11 lid 4 en 5.
Artikel 13. Klachten
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan Eckhardt Fotografie.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 14. Auteursrecht
 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Eckhardt Fotografie, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Eckhardt Fotografie.
 3. Eckhardt Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
 4. Opdrachtgever zal het werk van Eckhardt Fotografie alleen digitaal (Internet, intranet, eigen website, social media e.d. ) gebruiken met de door Eckhardt Fotografie aangeleverde verkleinde foto’s voorzien van het beeldmerk van Eckhardt Fotografie.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Eckhardt Fotografie.
 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. Elk gebruik van een werk van Eckhardt Fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Eckhardt Fotografie.
 9. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Eckhardt Fotografie, rekent Eckhardt Fotografie drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade met een minimale vergoeding van € 75,- per beeld.
 10. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Eckhardt Fotografie.
Artikel 15. Licentie
 1. Toestemming voor gebruik van een foto van Eckhardt Fotografie voor publicatie, anders dan vermeld in Art. 14, lid 5 en 6, wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Eckhardt Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Eckhardt Fotografie, hebben bedoeld.
 3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 4. Indien door Eckhardt Fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
 5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
Artikel 16. Portretrecht
 1. Eckhardt Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Eckhardt Fotografie houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Eckhardt Fotografie schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Artikel 17. Naamsvermelding
 1. De naam van Eckhardt Fotografie dient duidelijk bij een gebruikte foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen.
 2. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Eckhardt Fotografie een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Eckhardt Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 3. Wanneer de opdrachtgever of elke andere wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen een foto te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Eckhardt Fotografie op deze reproducties wordt aangebracht.
 4. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de opdrachtgever of elke andere wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Eckhardt Fotografie tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.
Artikel 18. Aansprakelijkheid
 1. Eckhardt Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Eckhardt Fotografie of diens vertegenwoordigers.
 2. Eckhardt Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Eckhardt Fotografie geleverd zijn.
  De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Artikel 19. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
 1. Eckhardt Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Eckhardt Fotografie aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
Artikel 20. Overige bepalingen
 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Eckhardt Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.