Voorwaarden webshop

Voorwaarden Webshop Eckhardt Fotografie

Eckhardt Fotografie, gevestigd te Den Haag, John Radeckerkade 25, 2552 WP

Deze Voorwaarden Webshop zijn van toepassing op het gebruik van deze webshop, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten uit de webshop van Eckhardt Fotografie zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Eckhardt Fotografie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Eckhardt Fotografie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Eckhardt Fotografie zijn vrijblijvend en Eckhardt Fotografie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Eckhardt Fotografie. Eckhardt Fotografie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Eckhardt Fotografie dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan uitsluitend geschieden via iDeal, Bancontact of bankoverschrijving tijdens uw bestelling in onze webshop.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Eckhardt Fotografie gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 3.1 Annulerings- en betalingsvoorwaarden Workshops

3.1.1 Reservering van een workshop geschied online in de webshop van Eckhardt Fotografie. Na betaling via iDeal is de reservering definitief.

3.1.2 Kosteloos annuleren is mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de workshop. Een verzoek hiertoe wordt verstuurd naar info@eckhardtfotografie.nl en kan uitsluitend worden gedaan door de persoon die de reservering heeft betaald.

3.1.3 Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de workshop ben je ons het volledige lesgeld verschuldigd. Wij kunnen dan proberen een vervanger te regelen via onze reservelijst. Als dit lukt wordt het lesgeld alsnog kwijtgescholden. Een garantie hiervoor kunnen wij echter niet bieden. De inschrijving is overdraagbaar, je kan dus altijd zelf voor een vervanger zorgen. 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Eckhardt Fotografie opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Eckhardt Fotografie verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriΓ«le eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriΓ«le eigendomsrechten welke rusten op de door Eckhardt Fotografie geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Eckhardt Fotografie garandeert dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Eckhardt Fotografie daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Eckhardt Fotografie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien werkdagen na aflevering aan Eckhardt Fotografie te retourneren. Maar omdat Eckhardt Fotografie de producten speciaal voor u op bestelling maakt kunt u geen aanspraak maken op dit recht en kunt u niet retourneren.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Eckhardt Fotografie producten aan de afnemer levert, is Eckhardt Fotografie nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Eckhardt Fotografie ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Eckhardt Fotografie na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Eckhardt Fotografie in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Eckhardt Fotografie, dan wel tussen Eckhardt Fotografie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Eckhardt Fotografie, is Eckhardt Fotografie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Eckhardt Fotografie.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Eckhardt Fotografie ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Eckhardt Fotografie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Eckhardt Fotografie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Eckhardt Fotografie schriftelijk opgave doet van een adres, is Eckhardt Fotografie gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Eckhardt Fotografie schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Eckhardt Fotografie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Eckhardt Fotografie deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Eckhardt Fotografie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Eckhardt Fotografie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Eckhardt Fotografie is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.